Berenkind

A. De gastouders van Berenkind bieden kinderen emotionele veiligheid door:

 1. op een respectvolle manier om te gaan met mens, dier en omgeving
 2. te zorgen voor een veilig en vertrouwd leef- en leerklimaat
 3. structuur te geven en duidelijk te zijn
 4. een herkenbaar dagritme te volgen
 5. seizoenen en jaarfeesten samen te beleven
 6. open te staan voor feedback en gelegenheid te bieden om te reflecteren op het eigen handelen. 

1. Op een respectvolle manier om gaan met mens, dier en omgeving

De gastouders van Berenkind streven ernaar een leefklimaat te scheppen dat hoort bij een warm liefdevol gezin. De kinderen worden op een positieve manier benaderd, de gastouders werken vanuit een gevoel van eerbied en respect voor de mensen, dieren en dingen om ons heen.

Het kleine kind is een en al zintuig, alle indrukken komen ongefilterd binnen. Alles wordt opgenomen. Daarom is het belangrijk te waken over de kwaliteit van die zintuiglijke indrukken. Daarbij denken wij bij goede gastouderopvang aan een mooie goed verzorgde omgeving, natuurlijke verzorgingsmiddelen, voeding die van biologische kwaliteit is, speelgoed van natuurlijk materiaal en niet al teveel gevormd zodat er voldoende ruimte is voor fantasievol spel. Het zelf zingen van liedjes en het geduldig, zingend toespreken van de kinderen werkt ook mee aan een rustige, veilige sfeer.

2. Hoe zorgen we voor een veilige en vertrouwd leef- en leerklimaat

In de woning waar gastouderopvang is, zal genoeg speel- en slaapruimte voor de kinderen moeten zijn. De locatie voor gastouderopvang moet voldoen aan verschillende eisen:

 • een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar
 • voldoende speelruimte binnen en buiten
 • een volledig rookvrije woning
 • voldoende goed werkende rookmelders
 • de groepsgrootte zal afhankelijk van het aantal baby’s, vier of vijf kinderen groot zijn

Deze eisen worden ieder jaar door het gastouderbureau gecontroleerd.

De dagelijkse huiskamer bij de gastouder is zo ingericht dat deze uitnodigt tot spel. Er zijn allerlei hoekjes waar de kinderen ongestoord kunnen bewegen en spelen. Alles in een sfeer die veilig en vertrouwd is. In de kamer staat altijd een sfeervol tafereeltje dat het seizoen van het jaar weergeeft.

Kinderen krijgen de kans om op ontdekkingsreis te gaan. De momenten waarop de gastouder een kind verzorgt, zoals bij het verschonen van de luier, het naar bed brengen, het aankleden, kunnen momenten zijn van zorg en aandacht. Door het samenzijn tot fijne momenten te maken beleeft men plezier aan de dag. We vinden het belangrijk om behulpzaam te zijn en rekening te houden met elkaar. We zien graag dat de gastouder de kinderen hierin het goede voorbeeld geeft, en haar gedrag zal voor de kinderen aanstekelijk kunnen zijn.

Om kinderen vertrouwd te maken met het leven en de dingen die daarbij horen, kunnen ze meedoen met dingen als broodbakken, afwassen, kleertjes wassen en de vloer vegen. Zo kunnen ze net als thuis het dagelijks leven nabootsen, om zich zo het leven eigen te maken.

3. Structuur geven en duidelijk te zijn

Om een volwassen mens met een vrije wil te worden, heeft een kind anderen nodig. Naast de ouders zijn dat volwassenen die het kind niet alleen voeden en schoonhouden, er op passen en een veilige omgeving creëren, die het niet alleen onderwijzen en er pedagogisch verantwoord mee omgaan, maar die juist met het kind een relatie aan willen gaan, in goede en in slechte tijden. Mensen die openstaan voor het kind en zichzelf inbrengen in de relatie. Kinderen hebben mensen nodig die (een deel van) hun leven met hen willen delen. Dit vormt de basis waarop het kind zijn eigen weg kan uitstippelen. Deze volwassene zal duidelijk moeten zijn, consequent en gestructureerd, maar ook liefdevol. Berenkind zoekt gastouders die zich hiervan bewust zijn en graag op deze manier met kinderen willen omgaan.

4. Een herkenbaar dagritme

Wij vinden een vast dagritme voor de kinderen belangrijk, waarin een duidelijke structuur wordt aangebracht. Hierdoor biedt de gastouder de kinderen veiligheid en vertrouwen; telkens vindt er op dezelfde tijden het vrije spel, de maaltijd, buiten spelen en zingen en vertellen plaats. Door de herhaling ontstaat herkenning bij het kind en dat geeft houvast. Ze merken dat de dag verloopt zoals ze dit gewend zijn, waardoor ze kunnen ontspannen en hun krachten kunnen aanwenden voor hun eigen ontwikkeling. Dit zorgt voor een basaal gevoel van veiligheid. Ook ontstaan door de herhaling goede gewoontes die een basis vormen voor verdere ontwikkeling.

Het is van belang dat jonge kinderen juist in een opvangsituatie, in een harmonische situatie leven. Daarom markeren gastouders van Berenkind de vaste momenten van de dag, zoals eet– en slaaptijden, met terugkerende zangspelletjes en spreuken. De structuur van de dag kenmerkt zich door momenten van activiteit afgewisseld met momenten van rust. Genoeg slaap is belangrijk, om alle opgedane indrukken te verwerken en zo uit te rusten zodat er weer wat nieuws geleerd kan worden.

Ook het afscheid nemen is makkelijker als het volgens een vast ritueel gaat. Kinderen herkennen deze momenten zodat ze weten wat er staat te gebeuren, dat geeft veiligheid en vertrouwen. Rituelen verzorgen de stroom van de dag, deze flow zorgt dat een mens goed gedijt.

5. Seizoenen en jaarfeesten samen beleven en vieren

Rituelen door het jaar heen nemen ook een belangrijke plaats in. De gastouders geven de kinderen besef van het jaarritme mee door het verzorgen van een seizoen tafel en het samen beleven en vieren van de seizoenen en de bijbehorende jaarfeesten. Dit worden zo herkenbare periodes met eigen rituelen.

Door het meebeleven van het ritme van de jaarfeesten krijgt het jaar contour; het is niet slechts het voortschrijden van de tijd maar een beweging die het jaar zin en inhoud geeft. Ieder jaarfeest en de tijd eromheen heeft zijn eigen karakter en vaak is de voorbereiding van een jaarfeest nog belangrijker dan het feest zelf.

6. Lerende houding en zelfreflectie

Belangrijke voorwaarde voor het creëren van emotionele veiligheid voor de kinderen is ons inziens de bereidheid van de gastouders tot scholing en zelfreflectie. Dit is voor ons een essentieel onderdeel van professionaliteit.

Het steunt kinderen in hun emotionele veiligheid als ze ervaren dat de volwassenen die hen begeleiden zicht hebben op hun eigen schaduwkanten, dat ze ook bereid zijn deze te erkennen en aan het werk willen om er verbetering aan te brengen.  Daarom vraagt Berenkind aan haar gastouders de bereidheid om in intervisiegroepen meerdere keren per jaar met collega gastouders het eigen gedrag onder de loep te nemen. We zien dit niet als een statisch samenzijn, maar willen als gastouderbureau hen een warme speelse plek aanbieden waar ze kunnen delen, sparren en groeien.

scroll to top