Berenkind

B. Gastouders van Berenkind begeleiden kinderen in de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties, geïnspireerd door de antroposofie, speciaal het gedachtegoed rond het jonge kind.

  • door voorwaarden te scheppen voor de fysieke, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling
  • door de gastouder te helpen zich bewust te worden van haar voorbeeldrol
  • door er van uit te gaan dat elk kind een eigen individu is
  • door de kinderen positief te benaderen
  • door in een kleine hechte groep een relatie met anderen op te bouwen en te ervaren wat het betekent om tegelijk met de ander zichzelf te kunnen zijn

 Voorwaarden scheppen voor de fysieke, zintuiglijke en creatieve ontwikkeling

Fysieke ontwikkeling

In de periode van 0 tot 6 à 7 jaar staat de lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal; de groei en de motoriek. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dagindeling en door in de natuur te wandelen, samen muziek te maken en creatieve activiteiten, kan het kind zich op een gezonde wijze ontwikkelen.

Het fysieke lichaam vormt de basis voor het ontwikkelen van de eigen individualiteit, waarmee een kind kan worden wat hij in potentie al is. De gastouders van Berenkind scheppen uitnodigende voorwaarden voor deze fysieke ontwikkeling. Er is voldoende ruimte om binnen en buiten te bewegen en kinderen kunnen in een huiselijke sfeer op ontdekkingstocht gaan.

Zintuigelijke ontwikkeling

Kleine kinderen leven met volle overgave in de hen omringende wereld. Zij gaan nog helemaal op in hun zintuiglijke indrukken. Als er te veel om een kind heen gebeurd, leidt dit van de eigen beleving af en kan het kind overprikkeld raken. De gastouders zullen daar oplettend in zijn.

Het speelgoed dat wordt aangeboden is van natuurlijke materialen, rustige kleuren en zijn niet al teveel voor gevormd om zo het kind zijn fantasie te prikkelen. Speelgoed van natuurlijk materiaal staat dichter bij het kind en geeft meer zintuiglijke ervaringen. Kinderen bootsen met hun spel vaak de werkelijkheid na om deze te leren begrijpen en hanteren en hun eigen plek daarin te vinden.

De slaapruimtes zijn rustig zodat de zintuigen zo min mogelijk worden aangesproken om de overgang naar het slapen eenvoudig te maken. Met audioapparatuur wordt met terughoudendheid omgegaan, televisie wordt sowieso niet gebruikt.

Op het gebied van voeding kiezen onze gastouders voor kwaliteit. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biologische producten waar geen kunstmatige stoffen aan zijn toegevoegd.

Creatieve ontwikkeling

Met de kinderen die daar aan toe zijn, wordt geknutseld met materiaal dat aansluit bij het seizoen. Ook kan er worden geschilderd of getekend, waarbij ‘het doen’ en niet ‘het resultaat’ centraal staat. Door middel van creatieve activiteiten zoals tekenen en schilderen, kan een kind uiting geven aan de eigen beleving van het dagelijks leven en dit zo een plekje geven. Ook kan het kind zijn eigen gevoelens erin kwijt, zo kan dit een uitlaatklep zijn en geeft het ook plezier.

De gastouder helpen zich bewust te worden van haar voorbeeldrol

Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een situatie waarin de voorwaarden geschapen worden voor een gezonde ontwikkeling. Naast deze hierboven beschreven voorwaarden met betrekking tot ruimte en materiaal, is de gastouder zelf de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Door wie deze gastouder is, wat zij (hij) doet en hoe deze het kind benadert. De leeftijd van 0-7 jaar kenmerkt zich voornamelijk door nabootsing. Kinderen leren de wereld kennen door datgene wat ze ontmoeten zelf na te doen. De gastouder heeft niet alleen een duidelijke voorbeeldfunctie, maar is zich ook in hoge mate bewust van de invloed van het eigen handelen. We willen graag op intervisie momenten met elkaar nadenken en sparren over deze rol.

Individuele benadering

Zoals in ons voorwoord is beschreven, hebben wij de visie dat ieder kind een eigen individu is dat zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. De gastouder is zich hiervan bewust en toont daarvoor respect. Om te zien wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen, en aan welk materiaal of speelgoed het kind behoefte heeft, is een goede afstemming en vooral ook goede waarneming nodig die zo veel mogelijk objectief is, dus niet beïnvloed door verwachtingen of vooroordelen.

Bij het omgaan met de kinderen kan de gastouder kiezen voor een volgende, begeleidende of sturende benadering. We zien vaak dat bij opvang van grotere groepen kinderen, de sturende rol het meest wordt aangenomen. Omdat wij willen uitgaan van het eigene van ieder kind, is het volgen van het kind en af en toe sturen daar waar moeilijkheden of conflictjes de spelontwikkeling belemmeren, voor ons de beste manier.

Stimuleren en positief bevestigen

Bij Berenkind willen we met respect met de kinderen omgaan. Opvoeding vanuit dit respect vraagt om een open en beweeglijke houding, die leidt tot een opvoeding, die het kind voornamelijk uitdagingen en kansen biedt, terwijl er wel duidelijke structuren en grenzen zijn. Onze gastouders willen de kinderen bezien met een bevestigende, niet veroordelende blik en vinden het belangrijk de kinderen positief te benaderen. Daarbij is het van belang dat we de kinderen uit leggen wat we van ze verwachten, juist als een kind gedrag vertoont dat niet constructief is. Het is fijn voor jonge kinderen als we ze duidelijk maken welk gedrag we graag zouden willen zien, zodat ze besef krijgen van wat er van hen verwacht wordt. Ook helpt het om positieve feedback te geven als ze zulk gedrag vertonen. Samen terugkijken op spelmomenten, en waardering uitspreken voor hun inspanningen, is hier ook een belangrijk onderdeel van. We spreken heel bewust niet van negatief gedrag, kinderen zijn de wereld tenslotte nog aan het ontdekken. Wel laten we hen zo zien dat er een mogelijkheid bestaat om de dingen anders te doen.

Bij kleinere kinderen is het vaak voldoende ze met een liedje of een grapje af te leiden, bij oudere kinderen probeert de gastouder de consequentie van het getoonde gedrag te laten zien en voelen. Er is echter een duidelijke grens, die ontstaat als de veiligheid van het kind zelf of die van een ander kind in het geding is. Ook is er in basis geen twijfel over het feit dat de gastouder voortdurend de regie heeft over wat er gebeurt.

In relatie met anderen leren ruimte te nemen en grenzen te accepteren

De kleinschaligheid van de groep maakt het mogelijk elk kind individueel te benaderen om hen zo te kunnen bieden wat nodig is. De kleinschaligheid maakt ook dat de kinderen niet alleen met de gastouder, maar ook onderling een echte relatie op kunnen bouwen. Net als in een gezin moeten ze rekening met elkaar houden en leren op een verantwoorde manier ruimte voor zichzelf in te nemen. Omdat er kinderen van verschillende leeftijd worden opgevangen, van baby’s van drie maanden tot kinderen die al bijna vier zijn, doet dat een beroep op het vermogen van de kinderen om rekening te houden met elkaars behoeften en mogelijkheden, en te accepteren dat hierdoor ook grenzen ontstaan. Daarnaast kunnen de jongere kinderen van de oudere kinderen leren en worden ze door hen geholpen. Voor de oudere kinderen is het goed om zich verantwoordelijk te voelen voor de jongere kinderen. Het is mooi om te zien dat ze ‘verzachten’ als er een baby wordt verzorgd of hoe zorgzaam ze een jonger kind aan de hand nemen, als er wordt gewandeld.

scroll to top