fbpx

Berenkind

Ouders en kinderopvangorganisaties zijn partners in de opvoeding van de kinderen. Door gebruik te maken van de kennis en expertise van ouders kan de kwaliteit van de opvang en de locatie worden verbeterd.

Doelen van medezeggenschap:

Medezeggenschap in de kinderopvang heeft tot doel om de betrokkenheid onder ouders te vergroten. Het gaat hierbij zowel om de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun eigen kind op de opvang als ook de betrokkenheid bij de kinderopvangorganisatie en het gevoerde beleid.
Gastouderbureau Berenkind kan gebruik maken van de kennis en ervaring die ouders meenemen bij de vormgeving van dit beleid, door ouders actief te vragen een bijdrage te leveren vanuit de expertise die zij hebben. Zo kan op transparante wijze een breed gedragen beleid ontwikkeld worden. Daarbij kunnen ouders de organisatie een spiegel voorhouden.

Gastouderbureau Berenkind zal binnen zes maanden na de registratie van het gastouderbureau een oudercommissie oprichten die tot taak heeft te adviseren over de  wettelijke adviesrechten:

 • het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • het pedagogisch beleid en de praktijk
 • het beleid rondom voorschoolse educatie
 • het algemeen beleid op het gebied van
  • voeding,
  • opvoeding,
  • veiligheid en gezondheid
 • de openingstijden
 • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Wanneer ouders dat wensen kunnen zij zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie kan advies inwinnen bij BOINK, de branchevereniging voor ouders met betrekking tot de kinderopvang. Gastouderbureau Berenkind zal, met toestemming, gastouders en vraagouders via de mail of website van Gastouderbureau Berenkind informeren over de mogelijkheid om deel uit te maken van de oudercommissie.

Gastouderbureau Berenkind zal bij het oprichten van een oudercommissie gebruik maken van het modelreglement van Boink.

Wanneer het ondanks alle pogingen niet lukt om een oudercommissie (oc) in te stellen is AOR mogelijk. De verplichting om toch een oudercommissie op te richten blijft echter continu gelden. Dit is een wettelijke eis.

AOR: Alternatieve Ouder Raadpleging.

In dialoog met ouders

AOR is een dialoog tussen houder en ouders. Deze dialoog moet gaan over de in de wet vastgelegde adviesrechten zoals die hierboven staan opgenoemd. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in het beleid van gastouderbureau Berenkind is het belangrijk dat ouders hierbij actief worden betrokken. Ouders persoonlijk benaderen kan hier aan bijdragen. Een voorgenomen wijziging in beleid moet bij álle ouders terechtkomen en ouders moeten hierop vrij kunnen reageren en vragen over kunnen stellen aan de houder. Overigens moet het voor ouders ook duidelijk zijn dat er ook een mogelijkheid bestaat om ongevraagd te adviseren over de adviesonderwerpen die in de wet zijn opgenomen.

Op meerdere manieren benaderen van ouders.

Gastouderbureau Berenkind zal de ouders op meerdere manieren benaderen, zoals via de e-mail, tijdens intake gesprekken of evaluatiegesprekken. De gastouders zullen de ouders ook benaderen, aangezien zij het meeste contact met hen hebben. Gastouderbureau Berenkind zal  een redelijke termijn in acht nemen zodat de ouders de tijd hebben om na te denken over zaken waarover beslissingen moeten worden genomen. Het gastouderbureau zal proberen om zoveel mogelijk ouders te bereiken om een breed draagvlak te creëren.

Goede administratie van AOR

Gastouderbureau Berenkind zal er voor zorgen dat de AOR goed inzichtelijk is en aantonen dat de ouders zijn gevraagd om hun reactie. Beleidswijzigingen zullen van te voren via de e-mail worden gecommuniceerd aan alle ouders en er wordt bijgehouden welke ouders hebben gereageerd.

 Digitale AOR

Gastouders en dus ook ouders kunnen over het hele land verspreid wonen en daardoor is bij elkaar komen niet altijd even makkelijk. Gastouders kunnen ouders laten weten dat er voornemens zijn een wijziging in het beleid te laten plaats vinden en dat ouders hier digitaal op kunnen reageren. Behalve via telefoon en e-mail, kunnen er ook bijeenkomsten met TEAMS of FaceTime plaatsvinden. Gastouders zien en spreken ouders meestal wekelijks waardoor zij bepaalde wijzigingen goed kunnen uitleggen en zij ook duidelijk kunnen maken waarom het belangrijk is dat ouders reageren.

Verder zijn er andere mogelijkheden om tot een goede voorlichting en ouderraadpleging te komen:

Nieuwsbrief

In een digitale nieuwsbrief zal Gastouderbureau Berenkind een beleidswijziging voorstellen en kan aan ouders expliciet de vraag worden gesteld wat zij van deze wijziging vinden. Het is van belang om aan ouders aan te geven hoe zij kunnen reageren richting de houder én voor welke datum hun reactie binnen moet zijn met inachtneming van een redelijke termijn.

Per e-mail

Een voorgenomen beleidswijziging kan uiteraard ook per mail gecommuniceerd worden aan alle ouders. In deze mail zal Gastouderbureau Berenkind een oproep doen aan ouders om te reageren op de mail en aan te geven wat zij van de voorgestelde wijziging vinden. De antwoorden op de e-mail kan door de houder dan gebruikt worden als input en voor de administratie rondom AOR.

Ouders oproepen voor projecten

Om een AOR te houden kan gekozen worden om ouders medewerking te vragen voor kortdurende ‘projecten’: bepaalde wijzigingen in beleid die op dat moment relevant zijn. De uitnodiging voor een project moet aan alle ouders worden gericht, ouders zijn dan vrij zich hiervoor aan te melden. Ouders die hiertoe bereid zijn, zijn dan een beperkte tijd bezig met het uitvoeren van medezeggenschap en wanneer het project is afgerond houdt hun betrokkenheid voor dat moment weer op. Het moet voor ouders duidelijk zijn om welk onderwerp het gaat en het project moet ook tot dit onderwerp beperkt blijven. Wanneer een houder over een ander onderwerp AOR wil houden, dan moet hiervoor ook een apart project worden opgestart. Op deze manier kunnen ouders ook betrokken zijn bij de onderwerpen die ze leuk vinden en/of waar ze veel kennis over hebben. Het is aan te bevelen om de uitkomsten van het project met alle ouders te delen.

AOR tijdens brengen en halen

Het is mogelijk om ouders als ze hun kind komen brengen of halen te vragen om mee te werken aan AOR. Er kan dan gewerkt worden met lijsten die door ouders afgetekend worden.

Minimaal eenmaal per jaar wordt onder alle vraagouders een enquête verstuurd.

De enquêtes bestaan onder andere uit onderstaande onderwerpen:

 • De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding
 • hiervan
 • de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de
 • groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • regelingen inzake de behandeling van klachten
 • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

Voor deze informatie is gebruik gemaakt van de brochure ‘ Alternatieve ouderraadpleging in de kinderopvang  Voorbeelden voor medezeggenschap in de praktijk’. Deze brochure is een uitgave van BOinK en als pdf te downloaden op de pagina nuttige informatie.

scroll to top