fbpx

Berenkind

De locatie waar je als gastouder opvang biedt, moet aan een aantal eisen voldoen. Tijdens een jaarlijks bezoek aan jouw opvanglocatie kijkt het gastouderbureau samen met jou of je opvanglocatie aan alle voorwaarden voldoet.

Rookvrij
De hele opvanglocatie is altijd rookvrij. Ook hangen er voldoende, goed functionerende rookmelders. Deze zijn bij voorkeur geplaatst in ruimtes zoals de hal, de overloop en de zolder.

Speelruimte
De opvanglocatie moet een ruimte zijn die is afgestemd op het aantal kinderen dat je opvangt en hun leeftijd. Je opvangkinderen moeten hier veilig en verantwoord kunnen spelen met speelgoed dat kinderen uitdaagt in hun sociale, cognitieve, motorische en creatieve spel.

Slaapruimte
Voor je opvangkinderen tot 1,5 jaar oud is er een aparte en goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.

Buitenspeelmogelijkheden
Tijdens de opvang op de locatie moeten je opvangkinderen veilig buiten kunnen spelen. In de tuin of op een buitenspeelplaats in de buurt van je opvanglocatie. Deze buitenspeelmogelijkheden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en afgestemd zijn op de leeftijd van je opvangkinderen.

Aantal kinderen

Als gastouder mag je een maximum aantal kinderen tegelijkertijd opvangen. Afhankelijk van de leeftijd van je opvangkinderen gelden de volgende regels:
• Je mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden jouw eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
• Je mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief jouw eigen kinderen tot 4 jaar.
• Je mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook hier worden jouw eigen kinderen van deze leeftijd meegerekend.
Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en moet bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder. De gastouder moet bij de inspectie door de GGD aan tonen wie de achterwacht is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Gastouderbureau Berenkind heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Het is van belang dat je als gastouder op de hoogte bent van dit beleid. Daarom zal er bij elke gastouder een uitgeprint exemplaar van dit beleid aanwezig zijn, zodat huisgenoten, stagiairs en de ouders zich op de hoogte kunnen stellen. Ook maakt iedere gastouder een calamiteiten-plan voor zijn of haar eigen opvanglocatie waarin de risico’s van de betreffende opvanglocatie staan omschreven. Dit beleid vormt het uitgangspunt voor het handelen in de praktijk.
Om zeker te weten dat jouw opvanglocatie aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet, bekijkt gastouderbureau Berenkind ieder jaar samen met jou je gastouderopvang. Deze controle wordt vastgelegd in een document ‘Risico-inventarisatie en –evaluatie’.

Risico-inventarisatie

Het gastouderbureau houdt toezicht op de veiligheid van de opvanglocatie. De gastouder en de houder van het gastouderbureau voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd.

Inhoud
De risico-inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten:
• Veiligheidsrisico’s: risico’s in de opvangruimtes, brandveiligheid, ongevallen zoals verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden. Ook de meldcode kindermishandeling is opgenomen.
• Gezondheidsrisico’s, voeding, hygiëne en medisch handelen: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu.

Plan van aanpak
Het gastouderbureau stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. Uiteraard is de gastouder hierbij nauw betrokken. De risico-inventarisatie wordt aangepast indien de locatie tussentijds verandert, het aantal kinderen of hun leeftijd wijzigt.

In de praktijk
De gastouder kent de risico-inventarisatie en handelt volgens de afspraken uit het plan van aanpak. Als de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder, informeert de gastouder huisgenoten over de risico’s en de maatregelen uit het plan van aanpak.
De risico-inventarisatie is gereed op het moment dat de opvang start. Op de opvanglocatie zijn een exemplaar van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak aanwezig, voorzien van een originele handtekening van de bemiddelingsmedewerker en de gastouder.

Controle
Gastouderbureau Berenkind verwacht dat de gastouder het kind een veilige en hygiënische omgeving biedt. Dit wordt onder meer gecontroleerd door middel van de jaarlijkse risico-inventarisatie. De risico-inventarisatie bevindt zich in de locatie handboek op de opvanglocatie.

scroll to top