Berenkind

Gastouderbureau Berenkind heeft aandacht en respect voor de ouders

Gastouderbureau Berenkind informeert u per e-mail over het beleid, de procedure en de werkwijze van het gastouderbureau. U wordt op de hoogte gehouden van de rechten en plichten in de gastouderopvang en van bijzondere regelingen zoals de klachtenprocedure en belastingvoorschriften die betrekking hebben op de gastouderopvang. Tevens zal het een en ander relevant aan de gastouderopvang worden gepubliceerd op de website van het gastouderbureau.

U wordt uitgenodigd om themadagen bij te wonen en de gastouders kunnen er voor kiezen de jaarfeesten samen met de ouders te vieren. Een ouderavond, knutselavond voor het maken van een sinterklaassurprise voor het eigen kind behoort ook tot de mogelijkheden. Ouders kunnen zich bovendien opgeven om deel te nemen aan de oudercommissie. Wat de oudercommissie doet, vindt u op de pagina ‘oudercommissie’.

U kunt niet alleen met vragen over de gastouderopvang, maar ook met opvoedingsvragen bij Gastouderbureau Berenkind terecht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld bij het intake gesprek. Deze mogelijkheid is ook op de website te vinden, onder de kop ‘contact’.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende onderdelen van het werk van het gastouderbureau.

Iedere ouder wordt persoonlijk en vriendelijk benaderd.

Gastouderbureau Berenkind vindt persoonlijke aandacht voor u en uw kind heel belangrijk. Aangezien er wordt uitgegaan van verbondenheid met kinderen en gastouders, wil Gastouderbureau Berenkind ook een goede band opbouwen met de vraagouders. De medewerker van Gastouderbureau Berenkind en de gastouder willen een vertrouwd contact zijn waar u met uw vragen of opmerkingen bij terecht kunt.

Gastouderbureau Berenkind organiseert één themabijeenkomst per jaar voor gastouders, ouders en iedereen die geïnteresseerd is in de opvoedkunst met als doel samen na te denken over hoe innovatieve en verantwoorde kinderopvang er uit kan zien en hoe men met elkaar daarvoor voorwaarden kan scheppen.

Er is bemiddeling en ondersteuning bij het vinden van een gastouder.

Er wordt uitsluitend samen gewerkt met gecertificeerde en LRK (landelijk register kinderopvang) geregistreerde gastouders. EHBO voor kinderen en een verklaring omtrent het gedrag zijn tevens eisen die gesteld worden aan onze gastouders en huisgenoten boven de achttien jaar. De verdere eisen die aan de gastouder worden gesteld kunt u terug vinden bij de pagina Gastouders.

Omdat er professionele opvang wordt geboden zal de locatie waar uw kind wordt opgevangen jaarlijks door Gastouderbureau Berenkind worden gecontroleerd door middel van een risico inventarisatie. Ook heeft de GGD een controlerende functie en inspecteert de gastouders in ons bestand. Wanneer u zelf een gastouder aandraagt zal worden bekeken of de gastouder voldoet aan de wettelijk gestelde eisen aan de gastouder. Wanneer de gastouder niet alle benodigde documenten bezit kan Gastouderbureau Berenkind hierin ondersteunend zijn.

Er wordt duidelijk uitgelegd wat de procedures zijn.

Gastouderopvang is een professionele manier van kleinschalige opvang welke is afgestemd op de persoonlijke wensen van de vraagouders. Om tot een juiste afstemming van deze wensen te komen zullen de volgende stappen worden doorlopen:

  • Tijdens het kennismakingsgesprek tussen de vraagouder en de medewerker van Gastouderbureau Berenkind zullen de wensen betreffende de opvang worden besproken. Zaken als dagen waarop opvang verlangd wordt, specifieke tijden waarop opvang nodig is, of als er bijvoorbeeld flexibele opvang nodig is, komen aan bod. Ook de keuze tussen opvang bij de vraagouder thuis of bij de gastouder wordt genoemd. Zijn er zaken als allergieën waar rekening mee gehouden dient te worden dan wordt dat opgenomen in het koppelingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek zal er een kennismaking met de gastouder plaatsvinden.
  • Gastouderbureau Berenkind maakt een koppeling door middel van een kennismakingsgesprek tussen de ouder en de gastouder op de opvanglocatie waar de medewerker van het gastouderbureau bij aanwezig is.
  • Wanneer vraagouders en gastouders na deze kennismaking over willen gaan tot gastouderopvang, zal Gastouderbureau Berenkind een bemiddelingsovereenkomst opstellen. In de bemiddelingsovereenkomst worden de wensen van de ouder en gastouder beschreven.
  • Tijdens het gesprek waarbij de overeenkomsten tussen Gastouder en Vraagouder, en Vraagouder en Gastouderbureau, worden ondertekend, zullen deze overeenkomsten verder worden toegelicht.
  • Gastouderbureau Berenkind verzorgt de kassiersfunctie voor de gastouderopvang. Maandelijks factureert Gastouderbureau Berenkind het afgesproken tarief van de gastouder met vermeerdering van de bureaukosten. De kosten van Gastouderbureau Berenkind kunt u terug vinden bij Tarieven. Aan het einde van het jaar zal er een verrekening plaatsvinden van de afgenomen uren en zal u een jaaroverzicht ontvangen die u kunt gebruiken voor de kinderopvangtoeslag.
Zo nodig, wordt er bemiddeld bij een gastouder aan huis.

Als u kiest voor een gastouder in uw eigen woning dan geldt het wettelijk minimumloon als het tarief dat u minimaal aan uw gastouder dient te vergoeden. Onafhankelijk van het aantal kinderen wat wordt opgevangen. Het tarief wat uiteindelijk met de gastouder samen wordt bepaald kan hoger zijn dan het minimumloon. De gastouder en u als ouder maken hier samen afspraken over. Het minimumloon voor de gastouder aan huis vanaf 23 jaar is 10,75 euro bruto per uur. Met de dienstregeling aan huis ook wel gastouder aan huis genoemd, bent u als ouder opdrachtgever. U neemt een gastouder in dienst voor de opvang van uw kinderen waarbij de gastouder tevens kleine klussen in en om uw woning kan doen, zoals boodschappen, de verzorging van eventuele huisdieren, of de was. Via de regeling dienstverlening aan huis hoeft u echter niet alle werkgeverslasten te dragen. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding: u geeft aan welk werk gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe het werk gedaan moet worden en de gastouder voert het werk uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een overeenkomst die Gastouderbureau Berenkind opstelt. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet zowel u als de gastouder een particulier zijn. Voor meer informatie kunt u bijgaand PDF bestand doornemen voor de wet en regelgeving betreffende dienstverlening aan huis. Gastouder dienstverlening aan huis.pdf

Er is een zorgvuldige kennismakingsprocedure.

De gastouders stellen het erg op prijs wanneer de vraagouders persoonlijk met hen in contact treden. Op deze manier kan de gastouder het gezin van de vraagouders leren kennen en de vraagouders leren de gastouder beter kennen. Tenslotte is gastouderopvang een persoonlijke vorm van opvang, en het is belangrijk dat er een goede afstemming is tussen ouders en de gastouder.

Het is fijn om op een rustig moment kennis te maken met elkaar, zodat alle vragen kunnen worden beantwoord. Bij een geslaagde kennismaking zal er buiten de opvangtijden een vervolg gesprek worden gepland. Samen met de medewerker van Gastouderbureau Berenkind en de gastouder zullen de wensen in formele afspraken worden vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. Wanneer de kennismaking heeft plaatsgevonden en een koppeling tot stand is gekomen kan er een wen-moment ingepland worden.

Vraagouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Gastouderbureau Berenkind werkt met gecertificeerde gastouders waardoor zij worden gezien als erkende kinderopvang. Dit is niet alleen veilig maar ook voordelig. De vraagouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Dit is eenvoudig aan te vragen via mijn toeslagen van de belastingdienst. Van registreren tot uitbetaling neemt enkele weken in beslag, het is aan te raden hier niet te lang mee te wachten.

Eén keer per jaar wordt de opvang geëvalueerd.

Elk jaar vindt er een evaluatie plaats met de vraagouder over de voortgang van de opvang, de voorkeur gaat uit naar een gesprek bij de ouders thuis. Maar de evaluatie kan ook telefonisch of via Face-Time. De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het dossier in het systeem van Gastouderbureau Berenkind, deze is voor Gastouder en Vraagouder in te zien.

Het evaluatie gesprek met vraagouder is tevens een moment waar wijzigingen mondeling toegelicht kunnen worden. Voor de gastouder zal dit gebeuren tijdens het voortgang gesprek. Wijzigingen kunnen ook tussentijd, schriftelijk worden gemeld aan Gastouderbureau Berenkind.

Wanneer er een succesvolle koppeling is gemaakt met de gastouder en de opvang van uw kind is gestart vindt er jaarlijks een voortgangsgesprek plaats met de gastouder. De medewerker van Gastouderbureau Berenkind kan hierbij aanwezig kan zijn. Tijdens deze gesprekken worden de veiligheid en de wensen en behoeften besproken maar bovenal de voortgang van de opvang van uw kind. Hoe ontwikkelt uw kind zich op persoonlijk, sociaal- emotioneel vlak. Ook de normen en waarden worden besproken. Daarnaast komt aan bod of u tevreden bent over de manier van opvang door uw gastouder. Uw kind groeit tenslotte in zijn ontwikkeling en wellicht zijn er in deze ontwikkelingsperiode ook veranderende behoeftes. Dit wordt toegevoegd aan de afspraken die zijn gemaakt tussen u en uw gastouder.

 

scroll to top